AKAMED Medycyna Pracy
 
.medycyna pracy
Wieloletnia działalność na rynku medycznym pozwoliła nam zdobyć bogate doświadczenie, potrzebne do profesjonalnego świadczenia usług naszym Klientom w zakresie:
 
1. Badań profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne) przeprowadzanych przez lekarza medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów.
2. Badań kandydatów na kierowców do prawa jazdy i kierowców wszystkich kategorii.
3. Wykonywania badań laboratoryjnych.
4. Badań diagnostycznych (EKG, pola widzenia, spirometria, audiometria).
5. Badań osób narażonych na promieniowanie rentgenowskie.
6. Skierowań w celu rozpoznania choroby zawodowej.
7. Badań psychologicznych oceniających oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia.
8. Badania do pracy na wysokości.
9. Badania operatorów wózków widłowych.
10. Badania kierowców samochodów służbowych kat. B.
 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty gwarantujemy szybką i fachową obsługę pracowników przez profesjonalną kadrę medyczną.

BADANIA PRACOWNICZE

BADANIA PRACOWNICZE

BADANIA DLA KIEROWCÓW

BADANIA DLA KIEROWCÓW

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

CHOROBY ZAWODOWE

CHOROBY ZAWODOWE

DLA PRACODAWCÓW

DLA PRACODAWCÓW

Badanie zdalne

 

Badania pracownicze
 
1.1. Badania wstępne.
Wstępne badania lekarskie wykonuje się przed podjęciem pracy przez pracownika w celu stwierdzenia jego przydatności do pracy na określonym stanowisku. Po upływie ważności tych badań wykonuje się badania okresowe.
 
1.2. Badania okresowe. 
Pracowników przeprowadza się w celu oceny ich indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia po upływie okresu ważności wcześniej wykonanych badań.
 
1.3. Badania kontrolne.
Badania te wykonywane są na wniosek pracodawcy w przypadku pracownika, u którego wystąpiła niezdolność do pracy trwająca powyżej 30 dni. Celem tego badania jest określenie czy w wyniku schorzenia, które wystąpiło u pracownika nie utracił on zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku. Opinie lekarskie o przydatności pracownika do pracy wydawane są przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń, a pracodawca jest zobowiązany do ich przechowywania w aktach osobowych.
 
1.4. Badania profilaktyczne.
Badania profilaktyczne są to badania pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia pracownika.
 
menu badanie zdalne akamed menu skierowanie akamed


Badania dla kierowców
 
Wykonujemy badania :
- kandydatów na kierowców [A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, T i pozostałe],
- kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy [A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, T i pozostałe],
- kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
- instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 
Kierowcy wykonujący transport drogowy - przewóz osób lub rzeczy po badaniu otrzymują zaświadczenie lekarskie takie jak wszyscy pracownicy.
Kierowcy wykonujący badanie do prawa jazdy, instruktorzy nauki jazdy oraz egzaminatorzy po badaniu otrzymują orzeczenie lekarskie.
Kierujący pojazdami uprzywilejowanym oraz przewożącymi wartości pieniężne otrzymują po badaniach odpowiednie orzeczenie.

W przypadku kierowców chorujących na cukrzyce lub padaczkę do lekarza orzecznika należy dostarczyć wypełnione poniżej karty przez odpowiednich lekarzy specjalistów:
Karta diabetologiczna w formacie PDF do pobrania tutaj.
Karta neurologiczna w formacie PDF do pobrania tutaj.
 
menu badanie zdalne akamed menu skierowanie akamed

Badania psychologiczne
 
Pracownia Psychologii Pracy Akamed świadczy usługi w zakresie badań psychologicznych osób zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze i nowoczesnej aparaturze, do badań indywidualnych i zbiorowych, zapewniamy wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Wykonujemy badania psychologiczne:

- kierowców prowadzących pojazdy w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi),
- operatorów sprzętu budowlanego, ciężkiego, np. koparek, dźwigów, wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych,
- kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy,
- kandydatów na kierowców oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- kandydatów na instruktorów, egzaminatorów oraz instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
- kierowców skierowanych przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych lub prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.
 
menu badanie zdalne akamed menu skierowanie akamed

Choroby zawodowe
 

Zgłoszenie choroby zawodowej właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.
Każdy przypadek podejrzenie choroby zawodowej zgłasza:


- pracodawca zatrudniający pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową,
- lekarz podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej,
- pracownik,który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną,
- były pracownik,może zgłosić podejrzenie choroby zawodowej poprzez druk zgłoszenia podejrzenia ch. zaw. (wg wzoru określonego w zał. 1 Rozp. Dz.U.02.132.1121) adresowany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Okręgowego Inspektora Pracy lub poprzez lekarza, który kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania. Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się na drukach, których wzory określone zostały w formie załączników do Rozp. Dz.U. 02.132.1121:
Lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną nad danym pracownikiem wypełnia kartę oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (wg wzoru określonego w zał. nr 4 do Rozp. Dz.U. 02/132/1121).

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej druk wypełniany przez pracodawcę lub byłego pracownika podejmującego podejrzenie a kierowany do właściwego (według miejsca pracy) państwowego inspektora sanitarnego i właściwego inspektora pracy; wówczas państwowy powiatowy inspektor sanitarny kieruje pracownika na badania do właściwej jednostki orzeczniczej.
Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej - plik do pobrania tutaj.

Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej druk wypełniany przez lekarza podejmującego podejrzenie.
Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - plik do pobrania tutaj.

Wykaz chorób zawodowych do pobrania tutaj.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych do pobrania tutaj.


Informacje dla pracodawcy

Pracodawco,
1. Stan zdrowia twoich pracowników w dużej mierze zależy od warunków, w których pracują, kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek:

1.1. Stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz informowania pracowników o ryzyku zawodowym,
1.2. Zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej,
1.3. Zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej,
1.4. Zapewnienia możliwości wykonania badań lekarskich w godzinach pracy (w miarę możliwości),
1.5. Zwrócenia pracownikowi kosztów w razie przejazdu na badania do innej miejscowości.

2. Służba medycyny pracy zapewnia pracującym profilaktyczną opiekę zdrowotną. Badania profilaktyczne mogą wykonać wyłącznie lekarze, którzy posiadają określone prawem kwalifikacje, oraz są wpisani do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne.
 

3. Celem opieki profilaktycznej jest:
3.1. Dostosowanie warunków pracy do możliwości fizycznych i psychicznych pracownika,
3.2. Dobór pracowników do wykonywania konkretnej pracy lub zadań z ograniczeniem ryzyka wystąpienia niekorzystnych zmian w stanie zdrowia,
3.3. Ocena dynamiki zmian w stanie zdrowia w miarę upływu lat pracy,
3.4. Ograniczenie niekorzystnego wpływu warunków pracy na stan zdrowia pracowników

4. Kierując pracownika na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe lub kontrolne), należy pamiętać o:
4.1. Skierowaniu, które powinien zabrać ze sobą pracownik.

Skierowanie przygotowane przez pracodawcę jest istotne, ponieważ: w oparciu o informacje umieszczone na skierowaniu, dotyczące stanowiska pracy, czynników szkodliwych i uciążliwych, lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne dokonuje oceny warunków pracy, ustala zakres badania.

5. Zwróć uwagę, że zakres badań profilaktycznych jest inny w zależności od rodzaju badań (wstępnych, okresowych oraz kontrolnych):

Lekarz wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy po przeprowadzeniu badania lekarskiego oraz niezbędnych badań specjalistycznych i diagnostycznych. Jeżeli osoba zainteresowana lub pracodawca nie zgadzają się z treścią zaświadczenia mogą w ciągu 7 dni od daty wystawienia wystąpić z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie. Ponowne badania lekarskie muszą być wykonywane w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Badanie te są bezpłatne. Wydane tą drogą zaświadczenie jest ostateczne.

Badania profilaktyczne i inna niezbędna ze względu na warunki pracy opieka profilaktyczna powinna być realizowana, zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy, w ramach umowy zawartej między pracodawcą, a jednostką medycyny pracy. Okres na, który została zawarta umowa nie może być krótszy niż rok.

6. Korzyści z zapewnienia pracownikom opieki profilaktycznej:

6.1. Zdrowotne
6.1.1. Zachowanie zdrowia i zdolności do pracy,
6.1.2. Ograniczenie liczby wypadków przy pracy, chorób zawodowych i skutków innych chorób związanych z pracą.

6.2. Ekonomiczne
6.2.1. Podniesienie wydajności pracy,
6.2.2. Zwiększenie bezpieczeństwa pracy,
6.2.3. Ograniczenie absencji chorobowej,
6.2.4. Zracjonalizowanie wydatków na ochronę zdrowia, bhp i szkolenia,
6.2.5. Zmniejszenie kosztów ubezpieczeń.

6.3. Inne
6.3.1. Zwiększenie satysfakcji pracowników i pracodawców,
6.3.2. Zmniejszenie fluktuacji kadr,
6.3.3. Zacieśnienie relacji interpersonalnych,
6.3.4. Poprawa publicznego wizerunku firmy.

6.4. Podstawy prawne sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi:

6.4.1. Ustawa - Kodeks pracy (Ustawa z dn. 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. nr 24, poz. 110 ze zmianami).
6.4.2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z późniejszymi zmianami).
6.4.3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity: Dz.U. Nr 125 poz. 1317z 2004r. z póź. zm).

6.5. Konsekwencjami zaniechania opieki profilaktycznej mogą być m.in.:
6.5.1. Sankcje ze strony organów nadzorujących (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna),
6.5.2. Sankcje sądowe (Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych),
6.5.2.1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94)
6.5.2.2. Ustawa z dnia 27. 06. 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 125, poz. 1317 z 2004r. z późn. zm.)
6.5.2.3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 1996 r., nr 86, poz. 394 z późn. zm.)
6.5.2.4. Rozporządzenie MZiOS z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.)
6.5.2.5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 1996 r., nr 121, poz. 571 z późn. zm.)
6.5.2.6. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673)
6.5.2.7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. nr 132, poz. 1115)
6.5.2.8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. nr 132, poz. 1121)
6.5.2.9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650)
6.5.2.10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704)
6.5.2.11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860)
6.5.2.12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. nr 115, poz. 744)
6.5.2.13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania (Dz. U. nr 51, poz. 612)
6.5.2.14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Dz. U. nr 182, poz. 1783 - obowiązuje do 31 marca 2005r. Dz. U. z 2004r. nr 227, poz. 2298 - obowiązuje od 1 kwietnia 2005r.
6.5.2.15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r.w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279)
6.5.2.16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. nr 85, poz. 500 z późn. zm.)
6.5.2.17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. nr 114, poz. 545)
6.5.2.18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62, poz. 287)