Uzupełniając opis warunków pracy należy rozważyć występowanie następujących narażeń zawodowych:
(w razie wątpliwości należy skonsultować się z przedstawicielem służby BHP lub służby medycyny pracy)

 • Objaśnienia dla pracodawcy
  I. Czynniki fizyczne:
  a) hałas (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
  b) ultradźwięki (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
  c) wibracja miejscowa (kończyny górne) (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
  d) wibracja ogólna(czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
  e) promieniowanie jonizujące
  - kat A (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
  - kat B (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
  f) promieniowanie i pola elektromagnetyczne (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
  g) promieniowanie nadfioletowe (UV)
  h) promieniowanie podczerwone (IR)
  i) promieniowanie laserowe
  j) światło widzialne
  k) mikroklimat gorący
  l) mikroklimat zimny
  m) zmienne warunki atmosferyczne
  n) zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne
  o) inne – jakie? (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
  II. Pył przemysłowy:
  - jaki? (rodzaj, skład, czas narażenia dziennie, wynik pomiarów stężeń)
  III. Czynniki toksyczne:
  - substancje i mieszaniny chemiczne - jakie? (rodzaj, czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)
   
  IV. Czynniki biologiczne:
  a) patogeny krwiopochodne (HBV, HCV, HIV)
  b) prątek gruźlicy
  c) borrelia burgdorferi
  d) wirus kleszczowego zapalenia mózgu
  e) inne – jakie?
  V. Inne czynniki:
  a) niekorzystne czynniki psychospołeczne:
  - stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi
  - stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością
  - zagrożenia wynikające z narażenia życia
  - zagrożenia wynikające z monotonii pracy
  - zagrożenia wynikające z organizacji pracy (praca pod presją czasu, nierównomierne obciążenie pracą i inne)
  b) obsługa maszyn szczególnie niebezpiecznych
  c) praca związana z obsługą monitorów ekranowych: co najmniej przez połowę / mniej niż połowę dobowego wymiaru czasu pracy *)
  d) prace wymagające odpowiednich funkcji psychicznych i motorycznych
  e) praca na wysokości: poniżej / powyżej 3m *)
  f) praca zmianowa/nocna
  g) praca fizyczna wymagająca dużego wysiłku:
  – dźwiganie ciężarów – do ilu kg?
  – wydatek energetyczny - ilość kcal/8 godz.. – wyniki badania/pomiaru
  h) praca w wymuszonej pozycji
  i) praca wymagająca ruchów monotypowych kończyn
  j) praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowego (w wymiarze …… godzin tygodniowo)
  k) praca polegająca na kierowaniu pojazdem do 3,5 tony
  l) praca polegająca na kierowaniu pojazdem powyżej 3,5 tony
  m) praca polegająca na przewozie osób
  n) praca przy obsłudze wózków jezdnych, widłowych, ładowarek
  o) inne – jakie?
   
   
   
   
   [P-1] SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE
PROSZĘ WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA
DANE OSOBY KIEROWANEJ NA BADANIA
DANE FIRMY
PROSZĘ OPISAĆ RODZAJ PRACY, PODSTAWOWE CZYNNOŚCI, SPOSÓB I CZAS ICH WYKONYWANIA
Opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku pracy lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku /stanowiskach - należy wpisać nazwę czynnika /czynników i wielkość narażenia:
Łączna liczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy:

Objaśnienia:
* - w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL (np. obcokrajowiec) proszę skorzystać z odpowiedniego formularza podając serię, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość. W przypadku osoby przyjmowanej do pracy należy również podać datę urodzenia.
** - opisać rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania.
*** - opis warunków pracy uwzględniający w szczególności przepisy:
1. Wydanie podstawowe:
a). art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy dotyczący wykazu substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
b). art. 221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy dotyczący wykazu szkodliwych czynników biologicznych.
c). art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy dotyczący badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.
d). art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy dotyczący wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
e). art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku - Prawo Atomowe (Dz. U.2018.792 t.j.) dotyczący dawek granicznych promieniowania jonizującego.
2. Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016.2067 t.j.)