Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z tzw. RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia AKAMED Anna Sabok-Rzepka, Krzysztof Rzepka Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu.
2. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Przychodnia AKAMED Anna Sabok-Rzepka, Krzysztof Rzepka Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (61-579) przy ul. Przemysłowa 11, lub e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Natalia Wieczorkiewicz, dostępna pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 • Klauzula informacyjna dla pracowników
  Ze względu na fakt, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji nt. ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.
   
  1. Kto jest administratorem danych osobowych?
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przychodnia AKAMED Anna Sabok-Rzepka, Krzysztof Rzepka Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Przemysłowej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000566397 (dalej jako: „Przychodnia”), wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
   
  2. Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?
  We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Natalią Wieczorkiewicz.
  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
  3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (RODO art. 6, ust.1, lit. a).
  Państwa dane będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami a następnie zostaną usunięte chyba, że wyrazili Państwo zgodę na pozostawienie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacji w tym informowania o realizowanych przez Administratora rekrutacjach wówczas Państwa dane będą przetwarzane do 3 lat.
   
  4. Komu przekazywane są dane osobowe?

  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym Administratora w procesie rekrutacji tj. agencjom rekrutacyjnym, dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

  5. Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych?
  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  6. Czy dane są przekazywane poza EOG?
  Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
   
  7. Czy dane wykorzystuje się do profilowania?

  Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

  8. Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

 • Klauzula informacyjna dla pacjentów
  1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przychodnia AKAMED Anna Sabok-Rzepka, Krzysztof Rzepka Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (61-579) przy ul. Przemysłowej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000566397 (dalej jako: „Przychodnia”), wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

  2. Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

  We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Natalią Wieczorkiewicz.
  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefon: +48. 504 040 703.

  3. W jakim celu będą przetwarzane dane osobowe?

  Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celu:

  - ustalenia Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracji oraz w gabinetach lekarskich)
  - profilaktyki zdrowotnej w ramach wykonywanej działalności stomatologicznej oraz medycyny pracy
  - oceny zdolności pracownika do pracy i wydania zaświadczenia lekarskiego,
  - zapewnienia opieki zdrowotnej,
  - leczenia stomatologicznego,
  - w zakresie udzielania informacji o stanie zdrowia, udostępniania dokumentacji medycznej oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
  - zarządzania systemem i usługami opieki zdrowotnej,
    art. 9 ust. 2 lit. h RODO, art. 6 ust. 1 lit. c lit. oraz lit. f RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami:
  - Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  - Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z póź. zm.
  - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego.
  - zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień,   - art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO
  - dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Przychodnię, w szczególności w zakresie kontaktu w celu potwierdzenia konsultacji lekarskiej, poinformowania o konieczności przygotowania się do zabiegu stomatologicznego lub o możliwości odbioru wyników badań,   - art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  - w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i obowiązków podatkowych – wystawiamy np. faktury za wykonane przez Przychodnię usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych,   - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  - w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością,   - art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO
  - w innych celach, jeśli Państwo wyrazili na to odrębną zgodę.   - art.6 ust.1 lit. a RODO
  Na terenie Przychodni prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników i innych osób oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie Przychodni.
  Podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. f RODO
   
  4. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób?
  Administrator przetwarza udostępnione przez państwa dane:
  - tj.: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, oznaczenie płci, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, orzeczenie o niepełnosprawności, dane o stanie zdrowia,
  - w przypadku medycyny pracy dodatkowo: dane zawarte na skierowaniu na badania, takie jak m.in.: stanowisko i związane z nim czynniki szkodliwe, adres zakładu pracy, imię i nazwisko przełożonego,
  - w przypadku, gdy pacjentem jest małoletni to Przychodnia przetwarza: imię i nazwisko Państwa dziecka, jego datę urodzenia, PESEL, orzeczenie o niepełnosprawności, dane o stanie zdrowia, dane opiekuna prawnego,
  - dane o numerze Państwa rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji płatniczej Państwa obsługującej, jeżeli dokonują Państwo płatności na rzecz Administratora za ich pośrednictwem karty płatniczej lub za pomocą przelewu bankowego,
  - dane osób upoważnionych do informowania o Państwa stanie zdrowia oraz do uzyskania Państwa dokumentacji medycznej tj. imię, nazwisko, adres lub/i numer telefonu, opcjonalnie stopień pokrewieństwa (Szanowni Państwo - prosimy o poinformowanie osób upoważnionych przez Państwa o przekazaniu nam danych osobowych i kontaktowych z uwagi na przepisy wynikające z Ustawy o Prawach pacjenta).
  Dane te są przetwarzane w systemach informatycznych jak i poza systemami informatycznymi ( np. w formie papierowej).
   
  5. Komu przekazywane i udostępniane są dane osobowe?
  - Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych osobowych wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych a także wykonującym czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, jak również dostawcom usług IT, technicznych, czy organizacyjnych które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej Umowy z Administratorem Danych Osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Danych Osobowych.
  - Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym u Administratora Danych Osobowych lub z nim współpracującym, podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
   
  6. Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych?

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na podstawie art. 15- 21 tzw. RODO przysługuje państwu prawo do:
  - dostępu do danych osobowych,
  - sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  - usunięcia danych osobowych – żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODOm.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora Danych Osobowych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej art. 17 ust. 3 lit b) RODO,

  (Jeżeli usuniemy dane osoby wnoszącej taką dyspozycję, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyj wniosek to zrobiliśmy. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne. Jeżeli nie będziemy mogli oddzielić danych osoby wnioskującej od innych danych, które są w naszych systemach, możemy wstrzymać się z realizacją żądania – do czasu gdy wspólnie uzgodnimy, które dane możemy udostępnić).

  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej,
  - przenoszenia danych osobowych – otrzymania od Administratora Danych Osobowych Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

  Z powyższych praw można skorzystać za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora.

  7. Czy dane są przekazywane poza EOG?
  Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
   
  8. Czy dane wykorzystuje się do profilowania?
  Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
   
  9. Jak długo przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane?

  1.Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas wynikający z przepisów prawa oraz czas wynikający z ochrony przed roszczeniami, nie krócej niż:
  w przypadku przechowywania dokumentacji medycznej – przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  a). dokumentacji medycznej medycyny pracy, gdzie pracownik jest narażony na czynniki rakotwórcze, która jest przechowywana przez okres 40 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
  b). zdjęć RTG przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  c). skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza oraz 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie.
  2. Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres do 90 dni.
  3. Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
  4. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  5. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

  10. Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

  Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.Ze względów rachunkowych oraz podatkowych mamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury za uzyskane usługi. Podanie numeru telefonu odbywa się to na zasadzie dobrowolności w celu uzyskania informacji o zmianie/odwołaniu umówionej wizyty, informacji o przygotowaniu się do zabiegu stomatologicznego oraz poinformowaniu o wynikach badań – jego niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

  11. Ochrona Państwa danych.
  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkowa utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich polityk ochrony danych.
 • Klauzula informacyjna dla kontrahentów
  1. Kto jest administratorem danych osobowych?
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przychodnia AKAMED Anna Sabok-Rzepka, Krzysztof Rzepka Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (61-579) przy ul. Przemysłowej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000566397 (dalej jako: „Przychodnia”), wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
   
  2. Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?
  We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Natalią Wieczorkiewicz.
  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   
  3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z zawieraniem, realizacją i obsługą zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. do obsługi księgowej, archiwizacja dokumentów,
  - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
   
  4. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji czynności związanych z zawarciem z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także do czasu wynikającego z ochrony przed roszczeniami.
   
  5. Komu przekazywane są dane osobowe?
  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem tj. dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
   
  6. Jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych?
  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych jeśli podane dane nie są potrzebne do realizacji umowy. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  7. Czy dane są przekazywane poza EOG?
  Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
   
  8. Czy dane wykorzystuje się do profilowania?
  Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
   
  9. Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

   
 • Klauzula informacyjna dla facebook
  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PORTALU FACEBOOK

  W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych i przepisach tzw. RODO przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z fanpage’a Facebook.

   
  1. Kto jest administratorem danych osobowych?
  Informacje zawarte na Waszych profilach oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook. My jako Przychodnia AKAMED Anna Sabok-Rzepka, Krzysztof Rzepka z siedzibą w Poznaniu (61-579) przy ul. Przemysłowej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000566397 administrujemy Twoje dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Twoje pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
   
  2. Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?
  We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Natalią Wieczorkiewicz.
  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   
  3. Czyje dane są przetwarzane i jakie kategorie danych są przetwarzane?

  Przetwarzane są dane:

  3.1. Osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”,
  3.2. Osób, które zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz,
  3.3. Osób, które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość,
  3.4. Osób odwiedzających nasz fanpage.

  Przetwarzaniu podlegają dane, które opublikowałaś/eś na swoim profilu, w szczególności:
  3.5. Identyfikator Facebooka tj. imię i nazwisko,
  3.6. Zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Twój wizerunek) lub inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Twojej strony dobrowolne,
  3.7. Treść komentarzy i treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Twoim adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

  Dodatkowo, Facebook Ireland Ltd. udostępnia nam informacje dotyczące wyświetlania naszych postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących. Informacje te mają charakter statystyczny, jednak tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook Ireland Ltd. w odniesieniu do Twoich zachowań na naszym fanpage’u.

  Aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.

  Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

  4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?
  Dane osobowe przetwarzamy w celu:
  publikowania postów na fanpage’u, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, informowania o naszej działalności i naszych usługach, tj. w celu marketingowym, statystycznym (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a), w celu komunikacji za pośrednictwe3m dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).
  We wszystkich opisanych powyżej przypadkach podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Przychodni, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   
  5. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook Ireland Ltd.
   
  6. Komu będziemy udostępniać dane osobowe?
  6.1. Podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpagea,
  6.2. Podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  6.3. Właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
   
  7. Jak długo dane będą przetwarzane?
  7.1. Dane przetwarzane w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes przetwarzane będą do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania (za wyjątkiem danych statystycznych, do których dostęp mamy przez okres 2 lat);
  7.2. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres wynikających z tych przepisów. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz przestać obserwować nasz fanpage, jak również usunąć opublikowane przez siebie komentarze.
   
  8. Jakie prawa Ci przysługują?
  Prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy: zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Ciebie (uzasadniająca ten sprzeciw), a Twoje dane przetwarzamy: * w interesie publicznym, * w ramach sprawowania władzy publicznej, * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, * lub gdy je profilujemy oraz zawsze, gdy Twoje dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego. Z powyższych praw możecie skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, w każdej chwili możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  9. Czy będziemy przekazywać dane osobowe do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych?

  My nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

  10. Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

  W toku przetwarzania nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

   
 


Klauzula informacyjna dla pracowników (rekrutacja) - plik w formacie PDF do pobrania tutaj.
Klauzula informacyjna dla pacjentów - plik w formacie PDF do pobrania tutaj.
Klauzula informacyjna dla kontrahentów - plik w formacie PDF do pobrania tutaj.